วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

ไปไหนเมื่อจบ ม.3


ไปไหนเมื่อจบ ม.3


  การศึกษาต่อ เมื่อจบชั้น ม.3 ในปัจจุบันมีทางเลือก 4 สายใหญ่ ๆ

1. ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.4-ม.6)

หลักสูตร 3 ปี ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง ซึ่งสังกัดในหน่วยงานต่างๆ เช่น

 •  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนรัฐบาล)
          1. โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. 
          2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
          3. โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
                   -โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  12  โรงเรียน
                   -โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  9  โรงเรียน
                   -โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  12  โรงเรียน                           
                   -โรงเรียนอื่น ๆ
            
 •  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต)
          - โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
          -- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
          -- โรงเรียนสาธิตหมาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
          -- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
          -- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
          -- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวยสุนันทา
          - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
       
 •  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (โรงเรียนเอกชน)
 •  โรงเรียนที่มีสถานภาพเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
           - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

2. ศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา
 

                                 ” คนพันธุ์ R ”

3. ศึกษาต่อด้านทหาร-ตำรวจ   

                
                         ”  แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร “

4. ศึกษาต่อด้านอื่นๆ

                   ” แนะนำโรงเรียนราชาพาณิชย์นาวี “

อ้างอิง http://guid3.guidance.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น